Novosti

Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora SDŽ

Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora SDŽ

Otvoren je natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini.
Natječaj traje 30 dana, a detalji natječaja i obrasci za prijave su na poveznici: 

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/natjecaj-za-financiranje-projekata-udruga-iz-podrucja-razvoja-i-promoviranja-ict-sektora-splitsko-dalmatinske-zupanije-u-2018-godini

PREDMET NATJEČAJA

Predmet Natječaja za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora Splitsko-dalmatinske županije u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora.

Cilj ovog Natječaja jest osnažiti suradnju Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županija) s udrugama u provedbi politike stvaranja poticajnog okruženja za razvoj ICT sektora u Županiji.

Prioritetne aktivnosti ovog Natječaja su:

1. Popularizacija ICT-a
2. Provođenje stručnih edukacija iz područja IT-a
3. Koordinacija ICT sektora

Programska područja i aktivnosti:
1. Popularizacija ICT-a
Moguće aktivnosti: konferencije, natjecanja i druge manifestacije sa svrhom popularizacije ICT-a

2. Provođenje stručnih edukacija iz područja ICT-a
Moguće aktivnosti:  napredne škole programiranja i ostale stručne ICT edukacije i aktivnosti iz područja ICT

3. Koordinacija ICT sektora
Moguće aktivnosti koje će se financirati sa svrhom ostvarenja ovog cilja su organiziranje događaja i aktivnosti koje povezuju IT profesionalce, tvrtke, studente i udruge, prikupljanje statističkih podataka, izrada poslovnih kataloga tvrtki i poslova te druge aktivnosti

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje profita, koje djeluju sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14. 70/17) i Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te udruge koje su ispunile ugovorne obveze prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, čiji je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja područje Županije  ili ostvaruje projekt kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi stanovnika Županije , osim iznimno u slučajevima iz članka 3. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko –dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 147/15 ).

Ovi i drugi uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje

KRITERIJI ZA ODABIR
Kriteriji za odabir te kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2018.g..

VRIJEDNOST NATJEČAJA
Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 80.000,00 kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000,00 kuna, a najveći 30.000,00 kuna.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU ()

Prijave trebaju obvezno sadržavati:

  • ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu projekta
  • ispunjen, ovjeren i potpisan  obrazac proračuna projekta 
  • Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo 
  • Obrazac iz jave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
  • Obrazac  izjave o podmirenju obveza 
  • izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge ,
  • Ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH.
  • Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH (dostavlja se prilikom potpisivanja ugovora)
  • Uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje (dostavlja se prilikom potpisivanja ugovora)

Dokumentacija iz točaka 1. - 5. treba biti potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta i dostavljena u izvorniku u jednom primjerku.

Neobvezni dijelovi prijave su: opis dosadašnjih aktivnosti i realiziranih programa/projekata s priloženim izvodima iz novinskih članaka, publikacija, fotografije i sl.

NAČIN PRIJAVE VI.

Prijave se mogu dostaviti na dva načina:
1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA
(Prijava za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja ICT sektora Splitsko-dalmatinske županije)
Domovinskog rata 2, 21 000 Split
- NE OTVARATI –
2. osobnom dostavom preko pisarnice Splitsko-dalmatinske županije na adresi: Domovinskog rata 2, 21 000 Split

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja, a završava 14. travnja 2018. godine.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: ivana.parcina@dalmacija.hr .

DONOŠENJE ODLUKE I NAČIN OBJAVE

Odluku o odabiru prijavljenih programa/projekata donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava.
Popis odabranih projekata biti će objavljen na web stranici Splitsko-dalmatinske županije.